InsertRow로 빈칸 넣을 때 속도


Int i
FOR i = 1 TO 5000
 YIELD()
 dw_1.InsertRow(0)
NEXT
하나 넣을떄마다 화면이 변경되어 느려진다

Int i
dw_1.SetReDraw(FALSE)
FOR i = 1 TO 5000
 YIELD()
 dw_1.InsertRow(0)
NEXT
dw_1.SetReDraw(TRUE)
5000개를 인서트 한담에 한번 화면변경한다 이쪽이 휠씬 빠르지 않겠는가?!